NASZA NOWA SPECJALNA OFERTA SZKOLENIOWA 

Zapraszamy do zapoznania się ze specjalną ofertą szkoleniową przygotowaną dla firm transportowych, flotowych i logistycznych, zatrudniających kierowców zawodowych, wykonujących transport drogowy o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Z oferty szkoleniowej mogą również korzystać indywidualnie kierowcy zaodowi.Kliknij na link:

  oferta_szkoleniowa_pigosk_dla_firm_transportowych.pdf

 


KLASTER BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

W dniu 11 grudnia 2014 r. w siedzibie Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków szkolenia Kierowców odbyło się spotkanie Członków Izby. Podczas spotkania utworzony został KLASTER BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO, którego celem jest między innymi:

  - Wspieranie organizacyjne i rzeczowe Członków Klastra. Organizowanie i prowadzenie dla członków Klastra doradztwa i szkoleń ze szczególnym uwzględnieniem  tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wspieranie rozwoju oraz promocja uczestników Klastra. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych Członków Klastra. Wymiana wiedzy i doświadczeń przez organizowanie konferencji i szkoleń tematycznych oraz inicjowanie paneli dyskusyjnych ze szczególnym uwzględnieniem  tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wspieranie innowacji w zakresie branży OSK. Współpraca z uczelniami wyższymi, szkołami średnimi oraz jednostkami naukowo-badawczymi.

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, firmy, organizacje badawcze, uczelnie publiczne i niepubliczne, szkoły średnie oraz inne zainteresowane podmioty  i osoby prawne działające zgodnie z zakresem merytorycznym Klastra do współpracy.

Numer subkonta na które należy wpłacać wpisowe i składki członkowskie: 26102039160000000202339117

       STATUT KLASTRA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

statut_klastra_bezpieczenstwa_ruchu_drogowego.doc  czlonkowie_klastra_bezpieczenstwa_ruchu_drogowego.doc

Historia organizacji PIGOSK

Z dniem 5 maja 2006 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Izba z siedzibą w Piastowie składa się ze szczególnie wyselekcjonowanych, najlepszych Ośrodków Szkoleniowych w Polsce. Od 2006 r. przy współpracy z ośrodkami szkoleniowymi prowadzimy na terenie całego kraju szkolenia w zakresie kursów dokształcających dla kierowców zawodowych.

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń REGIS zaprasza właścicieli pojazdów szkoleniowych ośrodków szkolenia kierowców będących członkami Izby do zapoznania się z obowiązującą ,,Umową generalną".

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W POLSKIEJ IZBIE GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW W PIASTOWIE

Podstawa Prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych

  1. Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców w Piastowie, ul. Piotra Skargi 1, 05-820 Piastów gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych i prowadzonej działalności gospodarczej.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców w Piastowie ( zwana dalej PIGOSK).
  3.  PIGOSK co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. PIGOSK nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. PIGOSK nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

Punkt informacyjny znajduje się w siedzibie PIGOSK. Kontakt , tel.: 22 811 04 80 lub pocztą elektroniczną: pigosk@wp.pl.

Zostań członkiem PIGOSK już dziś!

Bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami w branży szkoleniowej OSK! Korzystaj z promocji dostępnych tylko dla członków PIGOSK.