Regulamin serwisu oraz sklepu internetowego
(zgodny z RODO).

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pigosk.pl, prowadzony jest przez Polską Izbę Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców z siedzibą 05-820 Piastów ul. Piotra Skargi 1, NIP: 701-002-01-20, REGON: 140542646 zarejestrowaną pod numerem KRS: 0000256376.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z siedzibą 05-820 Piastów ul. Piotra Skargi 1 NIP: 701-002-01-20, REGON: 140542646 zarejestrowana pod numerem KRS: 0000256376.
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym pigosk.pl.
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów i Usług ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto Konsumenta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Konsumenta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Konsumenta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kontrahentem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Kontrahentem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: www.pigosk.pl
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@pigosk.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 22 811 04 80
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PL 24 1020 3541 0000 5402 0110 8166
 5. Kontrahent może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu e-mail oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego bezpośrednio na stronie sklepu internetowego.

§ 4

Wymagania techniczne

Do przeglądania produktów Sklepu niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz posiadania przeglądarki internetowej,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kontrahenta.
 2. Przeglądanie produktów w Sklepie nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Kontrahenta na Produkty znajdujące się w Sklepie możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kontrahenta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kontrahent jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Sklep internetowy pigosk.pl oferuje sprzedaż własnych produktów.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny lub adres dostawy, adres mailowy oraz numer telefonu kontaktowego celem realizacji zamówienia.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Kontrahent ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej podane w § 3 lub pisemnie na adres siedziby biura sprzedaży ul. Piotra Skargi 1, 05-820 Piastów.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy :

 1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
 2. Kliknąć przycisk “Zamów”/“Kupuję i płacę”.
 3. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Kontrahent może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
  2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Piotra Skargi 1, 05-820 Piastów,
  3. Dostawa elektroniczna – bezpłatna.
 2. Kontrahent może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przy odbiorze,
  2. Płatność za pobraniem,
  3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  4. Płatności elektroniczne,
  5. Płatność kartą płatniczą,
  6. Płatność cykliczna.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kontrahentem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kontrahenta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Przy usługach abonamentowych dodatkowo Kontrahent musi zatwierdzić zgodę na cykliczne pobieranie opłat z jego konta bankowego.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kontrahentowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kontrahenta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kontrahenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Kontrahentem a Sprzedawcą.
 4. W przypadku wyboru przez Kontrahenta:
  • płatności przelewem tradycyjnym, Kontrahent zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Przy czym za dzień przelewu uznaję się datę wpłynięcia na konto Sprzedawcy. Kontrahent ma prawo do zwrotu środków zapłaconych po wskazanym terminie, w przypadku braku zakupionego towaru / usługi lub skorzystania z opcji oczekiwania na realizację zamówienia. Termin będzie uzgodniony pomiędzy stronami za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.
  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kontrahent obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  • płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Kontrahent zobowiązany jest dokonać płatności gotówką z chwilą odbioru, przy czym odbiór przesyłki musi nastąpić nie później jak 3 dni od dnia wskazania przez Sprzedawcę terminu odbioru.
  • płatności cyklicznej, Kontrahent będzie obciążany co miesiąc kwotą zakupionej usługi.
 5. Jeżeli Kontrahent wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Kontrahenta podczas składania Zamówienia.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, chyba że odbiorca zadecyduje inaczej pokrywając jednocześnie koszt dodatkowej dostawy.
 7. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Kontrahenta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Kontrahenta sposobu płatności przelewem tradycyjnym, – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • W przypadku wyboru przez Kontrahenta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 8. W przypadku wyboru przez Kontrahenta odbioru osobistego Produktu lub dostawy elektronicznej, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Kontrahenta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Kontrahent zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kontrahenta, przy czym odbiór przesyłki musi nastąpić nie później jak 3 dni od dnia wskazania przez Sprzedawcę terminu odbioru.
 9. Istnieje możliwość wysyłki poza granice kraju Sprzedawcy. W przypadku tych zamówień konieczne jest złożenie zamówienia drogą mailową z deklaracją dotyczącą wyboru produktu, a także ilości oraz podanie wszystkich danych koniecznych do realizacji zamówienia takich jak : Imię i Nazwisko, dokładny adres dostawy wraz z krajem odbiorcy, telefon kontaktowy z prefiksem kraju odbiorcy. Szczegółowe warunki realizacji dostawy oraz ceny transportu podane będą zwrotnie również drogą mailową. W przypadku wysyłki poza granice Polski brak możliwości wysyłki „Za pobraniem”. Płatność musi zostać opłacona “z góry” przelewem na wskazane w mailu konto. Przyjmujemy płatności również w walucie euro.
 10. Odbiór osobisty oraz dostawa elektroniczna Produktu przez Kontrahenta jest bezpłatny.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Brak możliwości wysyłki zwrotów za pobraniem. Zwrot środków pieniężnych nastąpi zgodnie z pkt. ”b” niniejszego paragrafu.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Produkt należy odesłać na adres siedziby biura sprzedaży firmy tj.: ul. Piotra Skargi 1, 05-820 Piastów.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu i nie są one zwracane przez Sprzedawcę.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 7. Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad Produktem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu Produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonalność –ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym a więc w przypadku Produktów oferowanych przez sklep internetowy pigosk.pl czy przedmiotowy Produkt nie zawiera wad. Każda inna forma użytkowania w szczególności usunięcie etykiet produktowych, w tym hang tagów jest niedopuszczalna. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z Produktem. Wprowadzanie do ponownej sprzedaży użytkowanych Produktów w sklepie internetowym pigosk.pl nie jest możliwe z racji oferowania w ramach sprzedaży wyłącznie nowych Produktów.
 8. W przypadku, w którym zwracany towar został uszkodzony przez Konsumenta zostanie obciążony kosztem naprawy, jeśli takowa będzie możliwa. W przeciwnym wypadku Konsument musi liczyć się z sytuacją, w której to wartość odszkodowawcza będzie równowartością zakupu Produktu. Konsument ma prawo w takiej sytuacji to zwrotu na jego koszt uszkodzonego Produktu.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są wszystkie dostępne w sklepie Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Kontrahent ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kontrahenta składającego reklamację, oraz żądanie Kontrahenta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Kontrahenta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w serwisie internetowym (polityka prywatności) zgodna z RODO

 1. Administratorem danych osobowych Kontrahenta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest firma Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców będąca właścicielem sklepu internetowego w domenie pigosk.pl.
 2. Dane osobowe Kontrahentów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego rejestrowane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także we wszystkich obszarach związanych z normalnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kontrahentów Sklepu internetowego mogą być :
  • W przypadku Kontrahenta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kontrahenta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Kontrahenta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kontrahenta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  • W przypadku Kontrahenta, który pozostawił swoje dane dokonując zakupu, rejestrując konto bądź zapisując się do newsletter’a wszystkie osoby lub podmioty, którym zlecimy wykonanie działań w obszarze działalności przedsiębiorstwa, a więc m.in. w obszarze działalności handlowej, reklamowej (marketingowej), księgowej, prawnej czy informatycznej.
 4. W naszej bazie przechowujemy adres korespondencyjny oraz dostawy towaru, Imiona i Nazwiska, adresy e-mail, korespondencję mailową oraz numery telefonów kontaktowych a także historię zamówień. Dane osobowe kontrahenta przechowywane będą przez okres co najmniej 5 lat od daty realizacji umowy, a w przypadku danych przetwarzanych za zgodą Kontrahenta do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności przez Polską Izbę Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców lub jej następców prawnych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano przed cofnięciem zgody.
 5. Kontrahent ma prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia a także prawo cofnięcia zgody. W przypadku chęci dokonania zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych Kontrahent powinien wystąpić z prośbą do administratora na drodze mailowej na biuro@pigosk.pl określając jednocześnie zakres zmian.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 7. Kontrahent ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z Rozporządzeniem PE i RE 2016/679.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kontrahenta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Kontrahent ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.