Tekst jednolity zawierający zmiany wprowadzone uchwałą nr 11/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r.

Statut Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

Art.1

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców zwana dalej „Izbą” jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą i reprezentującą interesy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego (kierowców i przewoźników drogowych).

Art.2

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych / Dz. U. nr 35, poz.195, z późniejszymi zmianami w Dz. U. nr 75 z 1992 r. poz. 368, Dz. U. nr 43 z 1996 r. poz.18, Dz. U. nr 121 z 1997 r. poz.770, Dz. U. nr 139 z 1997 r. poz. 934/ oraz niniejszego Statutu.

Art.3.

1. Izba prowadzi działalność na terenie całego kraju.
2. Siedzibą Izby jest miasto Piastów.

Art. 4

1. Członkami – założycielami Izby są przedstawiciele przedsiębiorców z całego kraju,
    uczestnicy Walnego Zgromadzenia Założycielskiego odbytego w dniu 11 marca 2006 r.
2. Członkowie Izby dzielą się na:

    a) zwyczajnych
    b) honorowych

 

Rozdział II

Podstawowe zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji

Art. 5

Do zadań Izby należy:

 1. reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów
  w zakresie ich działalności gospodarczej w szczególności wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji,
 2. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej
  w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania
  w obrocie gospodarczym,
 3. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach w przygotowywaniu aktów prawnych w tym zakresie, 
 4. dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 5. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego na terenie działania Izby oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
 6. promowanie inicjatyw gospodarczych
 7. podnoszenie wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i technologicznej,
 8. prowadzenie działalności szkoleniowej, popieranie rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników,
 9. opracowywanie opinii i ekspertyz,
 10. informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby,

Art. 6

Izba realizuje swoje zadania statutowe poprzez:

 1. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, przeznaczając uzyskane z niej zyski na realizację zadań statutowych,
 2. promocję inicjatyw gospodarczych,
 3. organizowanie targów, wystaw, spotkań, pokazów itp.
 4. tworzenie banku informacji gospodarczych,
 5. opracowywanie danych i podawanie informacji na temat sytuacji gospodarczej w regionie, (wspomagane systemami informatycznymi),
 6. współpracę w realizacji zadań statutowych z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 7. współuczestniczenie w realizacji inicjatyw gospodarczych, podejmowanych przez inne organizacje i instytucje rządowe,
 8. dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
 9. prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sporach gospodarczych, których stronami są członkowie Izby.

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki Członków Izby

Art. 7

 1. Członkiem Izby mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 1, bez względu na formę organizacyjną, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe.
 2. Członkami Izby mogą być osoby prawne, osobowe spółki cywilne prawa handlowego działające poprzez swoich przedstawicieli.
 3. Członkostwo Izby nie ogranicza z mocy prawa swych członków do udziału w innych stowarzyszeniach, partiach i związkach.
 4. Warunkiem przyjęcia na członka Izby jest złożenie deklaracji sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Izby podejmuje Zarząd. Odwołanie od odmownej decyzji należy składać do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od jej doręczenia. Odwołanie będzie rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Odwołanie od uchwały Komisji Rewizyjnej  do Walnego Zgromadzenia Izby składa się w terminie 14 dni, za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.
 6. W zakresie ustalonym postanowieniami Statutu członkowi Izby przysługuje: 

                a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Izby, z zastrzeżeniem  Art.10ust.7
                b) prawo uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Izby z głosem stanowiącym,
                c) uczestnictwo w pracach Izby oraz prawo składania wniosków i postulatów dotyczących działalności Izby,
                d) prawo do korzystania z informacji dotyczącej działalności gospodarczej i prawnej.

 1. Członek Izby ma obowiązek regulowania składek członkowskich za każdy miesiąc do dnia 10 każdego miesiąca oraz wywiązywania się z podjętych zobowiązań finansowych wobec Izby.
 2. Członek honorowy Izby jest zwolniony z opłaty składek członkowskich.
 3. W sytuacji nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 7 członek zostanie wezwany telefonicznie do uregulowania składki w terminie dwóch dni. Nie wpłacenie składki w terminie powodować  będzie obowiązek zapłaty kary pieniężnej w wysokości 1/5 składki.
 4. Członkowie Izby ponoszą odpowiedzialności przed władzami Izby za następstwa podejmowanych działań na zlecenie, bądź w imieniu Izby.
 5. Członkowie Izby obowiązani są do: 
  1. przestrzegania postanowień niniejszego statutu oraz uchwał władz Izby,
  2. uczestniczenia w pracach organów statutowych Izby, a w szczególności uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Izby,
  3. swym działaniem i postawą dbania o dobre imię oraz prestiż Izby,
  4. przestrzegania zasad rzetelności w działalności gospodarczej.

Art. 8

Członkostwo w Izbie wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia członka, po złożeniu pisemnego oświadczenia o wystąpieniu i uregulowaniu wszelkich zobowiązań finansowych wobec Izby; ustanie członkostwa następuje w ostatnim dniu miesiąca, w którym złożono oświadczenie, jednakże nie później niż z dniem uregulowania zobowiązań,
 2. wykreślenia członka decyzją Zarządu Izby podjętą większością głosów w związku zaleganiem przez członka z zobowiązaniami finansowymi, w tym składkami członkowskimi przez okres dłuższy niż 3 miesiące
 3. wykluczenia członka decyzją Zarządu Izby podjętą większością głosów w razie nie wypełniania obowiązków, do których zobowiązany jest niniejszym statutem, a w szczególności określonych w ust 10 i ust. 11 art. 7 Statutu. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu, przysługuje członkowi odwołanie do Sądu Koleżeńskiego, które należy wnieść na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o wykluczeniu z Izby. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.
 4. wykluczenia członka na mocy decyzji Zarządu Izby w przypadku gdy z jego winy dalsze pozostawanie w Izbie nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub zasadami współżycia społecznego,
 5. skreślenia z listy członków w razie skazania prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne,
 6. śmierci członka.
 7. rozwiązania członka nie będącego osobą fizyczną.

Rozdział IV

Organy Izby, tryb ich wyboru i okres kadencji

Art. 9

 1. Organami Izby są :
  1. Walne Zgromadzenie Izby,
  2. Zarząd Izby
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Koleżeński

Art. 10

 1. Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zgromadzenia, wybiera spośród członków Izby skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Do Zarządu mogą zostać wybrane również osoby spoza grona członków Izby. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.
 2. Uchwały Zarządu Izby, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum) w tym Prezesa, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezesa Zarządu.
 3. Decyzje Zarządu Izby są ważne, jeżeli zostały podjęte większością głosów przy udziale przynajmniej połowy wybranej liczby członków Zarządu Izby,
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 5.  Zarząd zgłasza do Walnego Zgromadzenia Izby wniosek z uzasadnieniem o nadanie wyróżnień PIGOSK:
 6. Członkowie honorowi nie mogą pełnić funkcji w organach Izby.
 7. Wyróżnienie godnością honorowego członka jest nadawane zwykła większością głosów Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym.

Art. 11

W przypadku ustąpienia, wykluczenia, skreślenia lub śmierci członka władz Izby w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko.

 

Walne Zgromadzenie

Art. 12

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.

Art. 13

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku, w terminie odpowiednim do terminów sprawozdawczych.
 3. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz.
 4. Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków przed rozpoczęciem każdego Walnego Zgromadzenia, spośród osób nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  1. Zarząd,
  2. Komisja Rewizyjna,
  3. 1/3 członków Izby.
 7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Izby powiadamia członków Izby za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na trzydzieści dni przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień nadania listów uważa się za dzień powiadomienia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Izby pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Dzień wysłania korespondencji pocztą elektroniczną uważa się za dzień powiadomienia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków, chyba że statut stanowi inaczej.
 9. W razie wystąpienia okoliczności wymagających podjęcia nie cierpiącej zwłoki uchwały Walnego Zebrania Członków PIGOSK, Zarząd PIGOSK może zorganizować wypracowanie tej uchwały w formie uzgodnień korespondencyjnych za pomocą, poczty elektronicznej, pisma, listu itp. Z uzgodnień tych sporządza się protokół z załączeniem korespondencji i wydruków. Decyzja podjęta w takich okolicznościach i trybie z przestrzeganiem zasad określonych w art.13 ust. 8 ma moc uchwały Walnego Zebrania Członków PIGOSK Jako datę podjęcia takiej uchwały przyjmuje się datę zainicjowania przez Zarząd PIGOSK korespondencyjnego trybu jej wypracowania.
 10. Jeżeli na skutek nieprzewidzianych okoliczności mających znamiona siły wyższej, a w szczególności działań wojennych, aktów terroryzmu, zamieszek, kataklizmów naturalnych, epidemii czy interwencji władz państwowych, nie będzie możliwym zwołanie Walnego Zebrania Członków PIGOSK, Zarząd w uzasadnionych sytuacjach lub będąc do tego zobowiązany przepisami prawa lub Statutu może zaproponować odbycie Walnego Zebrania Członków PIGOSK w trybie korespondencyjnym. W takim przypadku Zarząd wyśle, w sposób i w terminie określonym w ust. 7 powyżej, do Członków PIGOSK, zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, treść proponowanych uchwał wraz z kartą do głosowania i wskaże osobę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który będzie czuwał nad prawidłowością przebiegu tak zwołanego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego może być wskazany Członek PIGOSK niepełniący żadnej funkcji w Organach Izby. Dla przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w trybie korespondencyjnym wymagane jest aby połowa Członków Izby opowiedziała się za takim trybem podejmowania uchwał. W pozostałym zakresie do przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w trybie korespondencyjnym stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Statutu z wyłączeniem art. 13 ust. 4, art. 14 pkt b), art. 15 ust. 1., 2. i 3.”

Art. 14

W Walnym Zgromadzeniu:

 1. biorą udział z głosem stanowiącym członkowie Izby
 2. mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni doradcy, eksperci i goście.

Art. 15

 1. Członkowie Izby mają prawo, nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego  Zgromadzenia, wnosić o włączenie pod obrady spraw nieobjętych ustalonym przez Zarząd porządkiem. Wnioskodawca, winien na piśmie uzasadnić wniosek o włączenie pod obrady spraw nieobjętych ustalonym przez Zarząd porządkiem obrad.
 2. Zachowanie terminu określonego w ust. 1 zostanie dochowane jeśli przed jego upływem członek Izby nada swój wniosek do Zarządu Izby listem poleconym lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.
 3. Decyzję o włączeniu do porządku obrad spraw opisanych w ust. 1 podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów obecnych członków Izby na Walnym Zgromadzeniu.

Art. 16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

 1. ustalanie strategii działania Izby,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie regulaminów władz Izby,
 4. wybór i odwoływanie członków władz,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Izby i przeznaczeniu jego majątku,
 7. ustalanie wysokości wpisowego.

Zarząd

Art. 17

 1. Zarząd Izby kieruje całokształtem działalności Izby, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Zarząd Izby składa się z trzech do pięciu członków (prezesa, 2-ch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika).
 3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu Izby są:
  1. prezes Zarządu Izby samodzielnie.
  2. dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 4. Posiedzenia Zarządu Izby odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

Art. 18

Do zakresu działania Zarządu Izby należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
 2. ustalanie budżetu Izby,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Izby,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Izby.
 6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 7. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania członków i ustania członkostwa,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
 9. podejmowanie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 7 ust. 8 Statutu PIGOSK.

 

Komisja Rewizyjna

Art. 19

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Izby powołanym do sprawowania kontroli nad  działalnością Izby.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
 3. Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Art. 20

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Izby,
 2. występowanie do Zarządu Izby z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Izby z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Izby,
 4. zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd Izby w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Izby,
 6. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Izby.

Art. 21

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Izby.

 

Sąd Koleżeński

Art. 22

Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków, którzy spośród siebie wybierają Przewodniczącego.

Art. 23

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Izby wynikłych w obrębie Izby,
 2. rozpatrywanie spraw członków Izby dotyczących nieprzestrzegania statutu Izby oraz  uchwał władz.

Art. 24

Sąd Koleżeński orzeka następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. zawieszenie w prawach członka na okres 3-6 miesięcy,
 4. <li”>wykluczenie z Izby.

Art. 25

Zatarcie kar następuje po upływie:

 1. pół roku po orzeczeniu upomnienia lub nagany,
 2. roku po orzeczeniu zawieszenia w prawach członka.

Art. 26

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia za pośrednictwem Zarządu.

Art. 27

Zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

Rozdział V

Art. 28

 1. Źródłem finansowania działalności Izby są:
  1. wpisowe,
  2. składki członkowskie,
  3. darowizny,
  4. spadki,
  5. zapisy,
  6. wpływy z własnej działalności gospodarczej oraz dochodów z majątku Izby,
  7. inne.
 2. Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz zasady ich opłacania ustala Walne Zgromadzenie.
 3. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału pomiędzy jej członków .

 

Rozdział VI

Art. 29

Walne Zgromadzenie Izby w uznaniu zasług dla rozwoju Izby ma prawo przyznania wyróżnień.

Art. 30

Wyróżnieniami w PIGOSK są:

 1. Godność Honorowego Członka.
 2. Dyplom – odznaka złota.
 3. Dyplom – odznaka srebrna.
 4. Dyplom uznania.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

Art. 31

 1. Statut Izby i jego zmiany uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności połowy liczby członków. 
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Izby i przeznaczeniu Jej majątku może podjąć jedynie Walne Zgromadzenie Izby 4/5 wszystkich głosów.
 3. Likwidatora wyznacza Komisja Rewizyjna na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
 4. Do obowiązków likwidatora należy:
  1. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji i listy wierzycieli,
  2. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
  3. ściągnięcie wierzytelności,
  4. wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku,
  5. wystąpienie do Sądu z wnioskiem o wykreślenie Izby z rejestru,
  6. przekazanie dokumentacji do archiwum państwowego.
 5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Izby mogą być przeznaczone na cele, jakie ustali Walne Zgromadzenie.
 6. W razie braku środków na likwidację izby, koszty likwidacji pokrywa się ze środków jej Członków.