Pobierz regulamin Sądu Koleżeńkiego w formacie Worda

Regulamin Postępowania

Sądów Koleżeńskich

Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

SĄDZIE – rozumie się przez to Krajowy Sąd Koleżeński (KSK) Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców (PIGOSK), 

WNIOSKODAWCY – rozumie się przez to osobę lub organ PIGOSK składający wniosek o wszczęcie postępowania przed sądem. 

OBWINIONYM –  rozumie się przez to członka PIGOSK, przeciwko któremu skierowano wniosek do Sądu, 

PEŁNOMOCNIKU –  rozumie się przez to osobę będącą członkiem PIGOSK,  upoważnioną na mocy pełnomocnictwa  do reprezentowania strony w  postępowaniu sądowym. 

ORZECZENIU – rozumie się przez to rozstrzygnięcie merytoryczne w sprawie, kończące postępowanie sądowe. 

POSTANOWIENIE – rozumie się przez to decyzję Sądu wydaną w toku postępowania w kwestiach proceduralnych. 

§ 2 

1. Postępowanie w sprawach rozpoznawanych przez Sąd prowadzi się na podstawie Statutu PIGOSK oraz niniejszego Regulaminu.

2. W zakresie nieuregulowanym przepisami wymienionymi w ust.1 stosuje się odpowiednio przepisy Działu X Rozdz. 51. Kodeksu Postępowania Karnego (KPK) – postępowanie uproszczone. 

§ 3 

Sądy są niezawisłe w zakresie orzekania. 

§ 4 

Postępowanie przed sądami koleżeńskimi jest dwuinstancyjne. 

§ 5 

1. KSK rozstrzygają w składzie trzyosobowym, jednak zawsze z udziałem nieparzystej liczby członków składu orzekającego.

2. Członek składu orzekającego podlega wyłączeniu na zasadach przewidzianych w art. 40 KPK 

§ 6 

1. Rozstrzygnięcia Sądów zapadają w formie orzeczeń lub postanowień.

2. Orzeczenie Sądu  może być wydane tylko na rozprawie, po zakończeniu postępowania wyjaśniającego. 

§ 7 

Rozprawy przed Sądem są jawne dla członków PIGOSK chyba,  że Sąd postanowi o wyłączeniu jawności. 
 

Rozdział II 

Organizacja pracy Sądów 
 

§ 8 

Bieżącą pracą Sądu kieruje przewodniczący,  wybrany spośród członków Sądu na pierwszym po wyborze  posiedzeniu Sądu, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

§ 9 

Sądy ze swego składu wybierają wiceprzewodniczącego oraz sekretarza –  zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. 

§ 10 

Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza następuje w trybie przewidzianym dla ich powołania. 

§ 11 

Wiceprzewodniczący pełni funkcję przewodniczącego, w wypadku niemożności wykonywania tej funkcji  przez przewodniczącego lub w oparciu o upoważnienie udzielone pisemnie przez przewodniczącego. 
 

§ 12 

Przewodniczący Sądu:

1. Kieruje pracą Sądu.

2. Reprezentuje Sąd przed władzami PIGOSK oraz na zewnątrz.

3. Ocenia pod względem formalnym wpływające wnioski.

4. Wydaje zarządzenia o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku, lub o jego zwróceniu wnioskodawcy w celu uzupełnienia.

5. Wyznacza skład orzekający i jego przewodniczącego w porozumieniu z wiceprzewodniczącym i sekretarzem Sądu.

6. Wyznacza termin i miejsce przeprowadzenia rozprawy.

7. Odpowiada za właściwe przechowywanie dokumentów Sądu. 

§ 13 

Sąd prowadzi rejestr spraw sądowych. 

§ 14 

1. Obsługę kancelaryjną KSK prowadzi Biuro PIGOSK,

2. Koszty związane z działalnością Sądów ponosi PIGOSK, 

Rozdział III 

Strony i ich pełnomocnicy 
 

§ 17 

Stronami w postępowaniu są wnioskodawca i obwiniony. 
 

§ 18 

1. Wnioskodawca i obwiniony mogą, ustanowić pełnomocnika wyłącznie spośród członków PIGOSK – poprzez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.

2. Pełnomocnik jest zastępcą procesowym strony. 

§ 19 

Wnioskodawca i obwiniony oraz ich pełnomocnicy, mogą w każdym stadium postępowania przeglądać akta sprawy, czynić z nich notatki oraz zgłaszać wnioski dowodowe aż do zamknięcia rozprawy. 
 

Rozdział IV 

Tryb postępowania przed Sądami 
 

§ 20 

Postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek zainteresowanej strony wyrażony w formie:

1. Uchwały odpowiedniego organu PIGOSK.

2. Wniosku członka Izby. 

§ 21 

Dokumenty o których mowa  w § 20 winny zawierać:

1. Określenie wnioskodawcy.

2. Imię i nazwisko oraz adres obwinionego .

3. Dokładny opis stanu faktycznego.

4. Zarzuty i ich uzasadnienie.

5. Żądanie wnioskodawcy.

6. Dowody w sprawie. 

§ 22 

1. Wnioskodawcy przysługuje możliwość wycofania złożonego wniosku na każdym etapie postępowania.

2. W przypadku cofnięcia wniosku, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. 

§ 23 

Terminy rozpoznawania spraw liczone są od dnia doręczenie wniosku i winny wynosić:

1. Dwa miesiące.

2. Wydłużenie terminów postępowania jest możliwe w przypadku spraw skomplikowanych, wymagających przeprowadzenia obszernego postępowania dowodowego. Wówczas Sąd może powiadomić strony o konieczności przedłużenia terminu. 

§ 24 

1. Sąd wszczyna postępowanie po otrzymaniu dokumentów o których mowa  w § 20.

2. Przewodniczący Sądu, dokonuje wstępnej kontroli wniosku i wydaje zarządzenie o jego przyjęciu lub odrzuceniu albo o zwróceniu wnioskodawcy w celu uzupełnienia.

3. Po przyjęciu wniosku Przewodniczący kieruje sprawę do rozpoznania na rozprawę,  wydaje stosownie zarządzenie przygotowujące rozprawę i wyznacza skład orzekający. 

§ 25 

1. Przewodniczący Sądu zarządza doręczenie obwinionemu odpisu wniosku (uchwały).

2. Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby między dniem doręczenia obwinionemu lub jego pełnomocnikowi wezwania na rozprawę a dniem rozprawy upłynęło co najmniej 14 dni. 

§ 26 

1. Na rozprawę wzywa się obwinionego i  jego pełnomocnika. O terminie rozprawy Sąd zawiadamia  wnioskodawcę.

2. Przewodniczący Sądu zarządza dołączenie niezbędnych dokumentów lub akt, wezwanie na rozprawę świadków oraz przeprowadzenie wnioskowanych przez strony dowodów.

3. Udział wnioskodawcy  w rozprawie nie jest obowiązkowy.

4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego pełnomocnika na rozprawie nie wstrzymuje rozpoznawania sprawy, chyba że sąd  uzna ich obecność za konieczną. 

§ 27 

1. Przewodniczący składu orzekającego Sądu kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem.

2. Sąd jest obowiązany dążyć do wszechstronnego zbadania wszystkich istotnych okoliczności sprawy. W tym celu może dopuszczać z urzędu wszystkie dowody, nawet niepowołane przez strony, jeżeli uzna, że są potrzebne do uzupełnienia materiału dowodowego. 

§ 28 

1. Sad rozpoczyna rozprawę przedstawieniem przez przewodniczącego lub członka składu orzekającego wniosku o wszczęcie postępowania, przesłuchuje obwinionego, świadków, przeprowadza wnioskowane dowody.

2. Nie przeprowadza się dowodu z zeznań świadka, który nie stawił się na rozprawę bez usprawiedliwienia.

3. Sąd  może z ważnych powodów zarządzić przerwę w rozprawie.

4. Sąd odracza rozprawę w razie niestawiennictwa strony, której wezwanie nie zostało doręczone, lub usprawiedliwionego niestawiennictwa obwinionego a także w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych dowodów. 

§ 29 

Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego sądu  udziela głosu stronom, przy czym ostatni głos przysługuje obwinionemu. 

 
 

§ 30 

Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący składu orzekającego Sądu  i protokolant. 

§ 31 

1. Po wysłuchaniu stron przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę i Sąd niezwłocznie przystępuje do narady.

2. Przebieg narady jest tajny. Podczas narady i głosowania poza członkami składu orzekającego sądu  może być obecny jedynie protokolant.

3. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu. 

§ 32 

Orzeczenie Sądu zawiera:

     1. Oznaczenie Sądu, nazwiska składu orzekającego i protokolanta,

     2. Datę i miejsce rozpoznania sprawy,

     3. Wymienienie stron oraz oznaczenie przedmiotu postępowania,

     4. Rozstrzygnięcie o żądaniach stron poprzez:

     a) oddaleniu zarzutów,

     b) potwierdzeniu w całości lub części przedstawionych zarzutów,

c) umorzeniu postępowania w przypadku cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę 

Rozstrzygając spór pomiędzy członkami PIGOSK, KSK w orzeczeniu wskazuje, stanowisko której ze stron sporu podziela. 
 

§ 33 

W przypadku potwierdzenia, w całości lub części, przedstawionych zarzutów KSK może:

1. Wymierzyć karę zgodnie ze Statutem PIGOSK.

2. Odstąpić od wymierzania kary. 

§ 34 

1. KSK uzasadnia na piśmie wydane orzeczenia.

2. Uzasadnienie orzeczenia sporządza się na wniosek strony złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia sentencji orzeczenia.

3. Uzasadnienie orzeczenia winno być sporządzone na piśmie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom, a także ich pełnomocnikom oraz doręcza się Zarządowi PIGOSK.

   

§ 35 

1. Odwołanie od orzeczenia  KSK można wnieść do PIGOSK, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem  sądu orzekającego .

2.   KSK przekazuje odwołanie  do zarządu PIGOSK w terminie do 14 dni,  dołączając                

            akta sprawy. 

§ 36 

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia za pośrednictwem Zarządu. 

§ 37 

1. Wymierzone kary wpisuje się do akt członka PIGOSK.

2. Kara ulega zatarciu po upływie zgodnie z art. 25 Statutu PIGOSK.

3. W przypadku wykluczenia z PIGOSK. stosuje się odpowiednio zapisy  Statutu PIGOSK.

5. Członek PIGOSK. może wystąpić do właściwego KSK o skrócenie okresu, na który kara została wymierzona lub o wcześniejsze jej zatarcie.

6. W sytuacji, o której mowa w ust 3, ukarany członek PIGOSK. może złożyć wniosek o zatarcie kary po upływie połowy okresu zawieszenia go w prawach członka PIGOSK. lub po upływie jednego roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia. 
 
 
 

Rozdział V 

Wznowienie postępowania 
 

§ 38 

1. Postępowanie zakończone prawomocnym rozstrzygnięciem wznawia się jeżeli ujawnią się nowe fakty lub dowody, nieznane Sądowi orzekającemu a mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy lub wskazujące na niewinność obwinionego.

2. O wznowieniu postępowania zakończonego prawomocnym rozstrzygnięciem postanawia KSK.

3. Na postanowienia KSK, o którym mowa w ust.2 przysługuje zażalenie do Zarządu

            PIGOSK w terminie 14 dniowym..

4. Wznowienie postępowania toczy się na zasadach ogólnych. 

Rozdział VI 

Przepisy końcowe 

§ 39 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2008 r.