certyfikat iso znak

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców jako organizacja samorządu gospodarczego zrzesza i reprezentuje interesy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szkolenia kierowców oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie transportu drogowego.

Mamy świadomość, iż dalszy jej rozwój zależy od tego, jak spełniamy oczekiwania naszych członków, czy są oni zadowoleni z naszych usług oraz jak jesteśmy przystosowani do zmieniającego się otoczenia. W związku z tym, w sposób ciągły doskonalimy zachodzące w izbie procesy. Działamy tak, aby nasi członkowie oraz klienci byli zadowoleni z naszych usług. We wszystkich naszych działaniach jesteśmy zaangażowani w zapewnienie jak najwyższego poziomu jakości w przekazywaniu wiedzy.

Dążąc do spełnienia tych postulatów, wyznaczyłyśmy następujące cele strategiczne:

 • Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w izbie podmiotów gospodarczych.
 • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.
 • Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowywaniu aktów prawnych w tym zakresie.
 • Dokonywanie ocen wdrażania funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Prowadzenie szkoleń kandydatów na kierowców i kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy

Dążąc do spełnienia powyższych celów strategicznych, wyznaczyłyśmy następujące cele operacyjne:

 • ścisłą współpracę z polskimi organami ustawodawczymi i wykonawczymi
 • organizowanie szkoleń
 • korzystanie z usług wykwalifikowanych wykładowców
 • stałe podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu
 • zaangażowanie w podnoszenie jakości szkolenia
 • wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością opartego na działaniach odnoszących się do istotnych ryzyk mogących wystąpić w PIGOSK.

Priorytetowym celem polityki jakości jest zapewnienie usług szkoleniowych na wysokim poziomie.
PIGOSK jest odpowiedzialny za wdrożenie polityki jakości i stosowanie jej we wszystkich komórkach mających wpływ na jakość usług szkoleniowych. Polityka Jakości podlega ocenie oraz ewentualnej korekcie podczas przeglądu kierowniczego.