Komunikat ze spotkania prezesów współpracujących organizacji społecznych środowiska osk w Ministerstwie Infrastruktury.

Staraniem głównie kol. Jana Szymczaka we wtorek 12 marca 2024r w siedzibie MI odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko osk z dyrektorem DTD Panią Renatą Rychter i Podsekretarzem Stanu Panem Pawłem Gancarzem odpowiedzialnym w resorcie za problematykę transportu drogowego.

Stronę społeczną na spotkaniu reprezentowali:
1. Grzegorz Łapeta – prezes PFSSK
2. Jan Szymczak – wiceprezes PFSSK
3. Krzysztof Szymański – prezes PIGOSK
4. Roman Stencel – prezes OIGOSK

spotkanie w MI

Podczas spotkania omawiano problemy nurtujące środowisko OSK i podkreślano potrzebę pilnych i strategicznych zmian regulacji prawnych w obszarach szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o prawo jazdy. Sygnalizowaliśmy i wskazaliśmy naszym zdaniem istotne problemy branżowe, które wymagają pilnych działań prawnych, przykładowo:

  1. podpisanie i opublikowanie projektu z 13 lipca 2023 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany rozporządzenia z 24 grudnia 2019 r. (Dz.U. poz.2560) zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – wpisanego do Wykazu Prac Legislacyjnych MI pod nr 340.
    https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12375201/katalog/12995711#12995711
    Przedmiotem, którego jest odsunięcie w czasie terminu obowiązku egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kat. C+E
    wyłącznie pojazdem członowym, który wg. aktualnie obowiązujących przepisów ma wejść w życie już 1 stycznia 2025 r.
  2. zainicjowanie działań legislacyjnych w celu przedłużenia uznawania przedsiębiorców posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art.118 ustawy Prawo oświatowe – za spełniających warunek, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt.5 ustawy o kierujących pojazdami. Zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisem akredytacje te utracą ważność z dniem 31 sierpnia 2024.
  3. wprowadzenie obowiązku nagrywania wewnętrznego egzaminu praktycznego kat. B pr. jazdy analogicznie do przepisu art. 54 uokp odnoszącego się do rejestracji egzaminów państwowych. Taka regulacja wymusi faktyczne rzetelne prowadzenie egzaminów wewnętrznych w OSK, wzmocni możliwości weryfikacyjne nadzoru oraz poprawi jakość wyszkolenia kursanta.
  4. zainicjowanie prac nad systemowymi zmianami prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy z uwzględnieniem wymogów Dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy. W dyskusji Pan wiceminister Paweł Gancarz deklarował kontynuację konstruktywnej współpracy z reprezentacjami społecznymi zorganizowanych środowisk branżowych.

Odnośnie powyższych obszarów tematycznych przedstawiciele resortu transportu poinformowali jn.

Ad1. Projekt rozporządzenia zmieniającego nadal jest procedowany. 20 marca br. będzie przedmiotem obrad i opiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego /KWRiST/, link https://www.gov.pl/web/kwrist-mswia/zespol-ds-infrastruktury-urbanistyki-i-transportu20 po Komisji prawniczej (prawdopodobne zwolnienie) – projekt zostanie przestawiony do podpisu Ministra Dariusza
Klimczaka, ale nie określono nawet przybliżonej daty.

Ad2. Jest przygotowywany projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Projekt ma być niebawem przedstawiony do akceptacji min. Klimczaka. Projektowana jest zmiana brzmienia przepisu art.31 ust.1 pkt.5 uokp, cyt. “posiada akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art.118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe”. W konsekwencji tej zmiany zostanie zlikwidowany obowiązek uzyskania Akredytacji kuratora oświaty przez OSK ubiegający się o poświadczenie spełnienia dodatkowych wymogów, o którym mowa w art.31 ust.1 uokp. Departament Transportu Drogowego /DTD/ dąży do wejścia w życie tej zmiany przed 31 sierpnia 2024!

Ad3. Reprezentanci resortu transportu akceptują propozycję wprowadzenie obowiązku nagrywania wewnętrznego
egzaminu praktycznego kat. B pr. jazdy i dołożą starań aby stosowna regulacja pojawiła się już w projekcie ustawy, o którym
mowa w pkt. ad.2 powyżej.

Ad4. Prace nad systemowymi zmianami w szkoleniu i prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy rozpoczną się po zakończeniu “rewizji” i procedowania Dyrektywy 2006/126/WE przez Parlament UE. Pierwsze głosowanie nad nowymi zmianami miało miejsce w Parlamencie Europejskim w środę, 28 lutego 2024. Dalsze prace będą prowadzone dopiero po czerwcowych wyborach.

zredagował Roman Stencel, opublikowano za akceptacją wszystkich stron