Relacja z obrad XVIII Walnego Zebrania PIGOSK w dniu 24.03.2023 r.

XVIII Walne Zgromadzenie Członków PIGOSK – podsumowanie działalności Izby za 2022r.

W dniu 24 marca 2023 roku w Piastowie odbyło się w XVIII Walne Zgromadzenie Członków PIGOSK .

W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 26 Członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz 20 Członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia reprezentowanych przez pełnomocników na 90 wszystkich uprawnionych do głosowania. Wydano 46 mandatów.

Podjęto uchwały w sprawie:

  • udzielenia absolutorium Zarządowi PIGOSK za 2022 rok;
  • udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej PIGOSK za 2022 rok;
  • udzielenia absolutorium Sądowi koleżeńskiemu za 2022 rok;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok;
  • zatwierdzenia wyniku finansowego Izby za rok 2022 rok;
  •  przekazania zysku za rok 2022 w całości na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na cele statutowe Izby.
  • wyboru przedstawiciela PIGOSK do reprezentowania PIGOSK w związku z działalnością Rzecznika Praw Przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców.

Z dniem 11 marca 2023 r.  rozpoczęliśmy 18 rok działalności PIGOSK - organizacji samorządu gospodarczego. Podczas XVIII Walnego Zgromadzenia w dniu 24.03.2023 r. podsumowaliśmy miniony rok naszej działalności i nakreśliliśmy kierunki działań na przyszłość. Należy podkreślić, że w tym trudnym czasie dla gospodarki poradziliśmy sobie doskonale z kryzysem energetycznym budując fotowoltaikę i instalując pompę ciepła. Z powodzeniem oddaliśmy do użytku kolejny trzeci symulator i rozpoczęliśmy szkolenia w regjonie dolnośląskim. Jako zarząd będziemy wskazywać kierunki do racjonalnego rozwoju naszej branży. Przede wszystkim będziemy wspierać prawdziwą edukację. Będziemy to czynić poprzez rozwój branży szkoleniowej, zatrudnianie kadry szkoleniowej z wysokimi kwalifikacjami oraz dobrą organizację szkolenia. Osiemnastoletnie doświadczenie pozwala nam te działania dobrze realizować.

Podczas zebrania PIGOSK wręczone zostały wyróżnienia dla Członków Izby.

Krzysztof Szymański, Prezes Zarządu

Relacja zdjęciowa (fot. W. Góra):