Relacja z obrad XVII Walnego Zebrania PIGOSK w dniu 18.03.2022 r.

XVII Walne Zgromadzenie Członków PIGOSK – podsumowanie działalności Izby za 2021r.

W dniu 18 marca 2022 roku w Piastowie odbyło się w XVII Walne Zgromadzenie Członków PIGOSK .

W pierwszej części zebrania zostały przedstawione wnioski, które wpłynęły od członków Izby. Następnie wysłuchano sprawozdań z działalności Organów Izby. W wyniku glosowań Organy Izby otrzymały absolutorium i został zatwierdzony wynik finansowy za 2021 r. Sprawozdanie miało formę sprawozdawczo-wyborczą. Podczas głosowań wybrano nowe składy władz Izby.

Zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia z dnia 18 marca 2022 r.:

1. Organem uprawnionym do reprezentowania PIGOSK jest Zarząd Izby w składzie:

 • Prezes Krzysztof SZYMAŃSKI,
 • Wiceprezes Jerzy PASIK,
 • Wiceprezes Michał SZYPURA,
 • Sekretarz Wojciech GÓRA,
 • Skarbnik Marek STASIAK

2. Organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością PIGOSK jest Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Przewodniczący - Marek Gawroński
 • Wiceprzewodniczący - Zbigniew Bem
 • Sekretarz - Robert Turkowski
 • Członek - Paweł Smoliński
 • Członek - Karol Lasota

 3. Sąd koleżeński PIGOSK w składzie:

 • Przewodniczący - Ewa Furmanek
 • Wiceprzewodniczący - Krzysztof Skałecki
 • Członek - Andrzej Sural

Obecnie Nasza Izba  zrzesza 86 członków. Członkami izby są przedsiębiorcy prowadzący działalność  gospodarczą w zakresie szkolenia kierowców i transportu drogowego. Mamy również  trzech członków honorowych. Członek honorowy to zasłużony dla organizacji doświadczony szkoleniowiec, który aktualnie nie prowadzi działalności gospodarczej ale utożsamia się z Izbą i swoim doświadczeniem ją wspiera. PIGOSK  jest pierwszą w Polsce organizacją samorządu gospodarczego ośrodków szkolenia kierowców. Swoją działalność prowadzi już 16-ty rok. Członkowie naszej organizacji to doświadczeni przedsiębiorcy, wykładowcy  i instruktorzy. W ramach naszej działalności korzystając z  doświadczenia zawodowego członków proponujemy dobre rozwiązania w procesie nauczania kierowców  i kandydatów na kierowców. Jesteśmy zawsze za rozwiązaniami, które usprawniają, unowocześniają system  szkolenia i dobrze służą naszym słuchaczom –przyszłym kierowcom.

Staramy się tworzyć dobrą atmosferę w środowisku szkoleniowym. Współpracujemy z rządem i  samorządami. Wydajemy przemyślane  i uzgodnione w naszym środowisku opinie do tworzonego prawa. Utrzymujemy dobre relacje  i współpracujemy z instytucjami , przedsiębiorcami związanymi z naszą branżą.

Jako prezes Zarządu III kadencji składam deklarację solidnej pracy w ramach obecnego Zarządu, która powinna zaowocować dobrymi wynikami  dla branży i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Krzysztof Szymański, Prezes Zarządu

Relacja zdjęciowa (fot. W. Góra):