XV Walne Zgromadzenie Członków PIGOSK – podsumowanie działalności Izby za 2019 r

XV Walne Zgromadzenie Członków PIGOSK – podsumowanie działalności Izby za 2019 r., funkcjonowanie ośrodków szkolenia kierowców w okresie pandemii.

 

           

W dniu 19 czerwca 2020 roku w Piastowie odbyło się w XV Walne Zgromadzenie Członków PIGOSK . W minionych latach zebranie odbywało się zawsze w marcu. W tym roku  z uwagi na pandemię takiej możliwości nie było.

W pierwszej części zebrania zostały przedstawione sprawozdania z działalności Organów Izby. W dyskusji nad  sprawozdaniami wyłoniły się problemy, z  którymi mierzą się Ośrodki Szkolenia Kierowców. W wyniku glosowań Organy Izby otrzymały absolutorium i został zatwierdzony wynik finansowy za 2019 r.  W wyborach uzupełniających przeprowadzonych z uwagi na złożoną rezygnację z funkcji wiceprezesa przez Zbigniewa Uszczyńskiego,  na jego miejsce został wybrany Marek Gliszczyński  właściciel OSK „MANEWR” z siedzibą we Wrocławiu. Wybraliśmy również Michała Szypurę na przedstawiciela PIGOSK w radzie opiniodawczo – doradczej rzecznika praw OSK. Michał Szypura jest właścicielem firmy Doskonalenie i Szkolenie Kierowców Sp. z o.o.  z siedzibą w Nisku i Stalowej Woli. Firma pokoleniowa z szerokim zakresem szkolenia znana w regionie i kraju.

Posiadamy własny obiekt, w którym jest zlokalizowana sala konferencyjna.

 Dzięki operatywności i sprawności pracowników biura PIGOSK z zachowaniem środków ostrożności zalecanych w związku  z pandemią udało się  w  formie stacjonarnej zorganizować zebranie. W obecnym okresie jest to bardzo ważne, bo mieliśmy możliwość w większym gronie wymienić poglądy na temat działalności obecnej i przyszłej ośrodków dotkniętych kryzysem gospodarczym.

Na początku marca stworzyła się w ośrodkach bardzo nerwowa atmosfera. Nasi klienci odmawiali udziału w szkoleniach. WORD-y zawiesiły działalność. Instytucje, które przeprowadzają egzaminy  kwalifikacyjne również zaprzestały egzaminowania. Nasi pracownicy, szczególnie ci, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, jako jedyne źródło dochodu rodzili obawy, że ich rodzina nie będzie miała środków do życia.

W tym szczególnym okresie  bezpośrednio oraz za pośrednictwem dyrektora PIGOSK Wojciecha Góry oraz prezesów organizacji branżowych Krzysztofa Bandosa i Romana Stencla, kontaktowaliśmy się z naszymi  przedsiębiorcami i śledziliśmy działania Rządu związane z pandemią, analizowaliśmy informacje z naszych portali internetowych, informacje prasowe i podejmowaliśmy stosowne działania. Stąd  nasze wspólne wystąpienie do Prezesa  Rady  Ministrów  Mateusza Morawieckiego w dniu 23.03.2020 r.

W tym czasie kontaktowałem się telefonicznie z dyr. DTD Bogdanem Oleksiakiem i informowałem o aktualnej sytuacji w naszej branży.  Proponowałem rozwiązania, które należałoby wprowadzić w związku z istniejącą sytuacją.

Występowałem w roli przedsiębiorcy, który widzi potrzebę wprowadzenia pewnych zmian z punktu widzenia osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szkolenia. Był to czas w którym reakcja na potrzebę zmiany musiała być bezzwłoczna. Pragnę w tym miejscu podkreślić dobrą i skuteczną współpracę z Panem dyr. Bogdanem  Oleksiakiem i po ludzku podziękować za czas, który dla potrzeb branży w tym okresie poświęcał. Poprzez takie działanie udało się utrzymać procesy szkolenia w toku. Na pewno nie bez znaczenia w tej współpracy jest nasza aktywność  w zespole roboczym, który został powołany przez Ministra Infrastruktury.

W tym trudnym okresie zostały wdrożone programy pomocowe rządu dla przedsiębiorców w postaci:

- tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju - w ciągu paru dni od chwili złożenia wniosku przedsiębiorcy uzyskali subwencję finansową,

- pożyczka w wysokości 5 tyś. PLN na pokrycie bieżących kosztów z Urzędu Pracy. Po trzech miesiącach jeżeli firma prowadzi nadal działalność pożyczka zostaje umorzona,

- dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek  na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych. Pieniądze przyznawał Urząd Pracy.

 - tzw. „postojowe” wypłacane na wniosek przedsiębiorcy pracownikom  przez ZUS.

Wymienione formy wsparcia  uzyskaliśmy w krótkim czasie oparciu o sprawny system działania instytucji państwowych.

W dniu 27 kwietnia br. PIGOSK wystąpiła z pismem do KSD WORD z prośbą o uruchomienie systemu egzaminowania. Odzew był bezzwłoczny i skuteczny. W obecnej chwili  szkolenia są prowadzone, ośrodki pracują na pełnych obrotach. Mamy jednak świadomość, że okres pandemii trwa i istnieje ryzyko zarażenia wirusem COVID-19. Dlatego musimy być bardzo  ostrożni, stosować procedury zalecane przez rząd, aby zminimalizować ryzyko zarażenia.

Bardzo dobrym rozwiązaniem dla zdających, ale również dla OSK jest wprowadzenie przepisów zobowiązujących WORD-y do  przeprowadzania egzaminów o wyznaczonej godzinie.

Wskazany przepis spowodował w niektórych WORD-ach wydłużenie się terminu oczekiwania na egzamin (nawet do 30 dni).  Uważam, że pierwszy egzamin powinien być wyznaczony w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Termin taki ułatwiłby pracę instruktorów, jak również  przewidywalność w zakresie obecności osoby zdającej na egzaminie.

Poważny problem, który zrodził się w ostatnim czasie to występujący brak instruktorów  z uprawnieniami kat. C,C+E,D. Przeszkodą w  dostępie do tych uprawnień jest posiadanie trzyletniej praktyki  instruktorskiej w zakresie szkolenia na kat. B w celu zakwalifikowania się na kurs instruktorski i uzyskania wyższych uprawnień. W tym temacie ważniejsza powinna być udokumentowana praktyka zawodowa w kierowaniu pojazdami w zakresie danej kategorii.

 Przy obecnych wymogach instruktorzy, którzy trafiają do zawodu  instruktora w zakresie kat. C, C+E, D, często takiej praktyki nie mają. W nauczaniu zawodu praktyka zawodowa nauczyciela jest bardzo istotna. Ten problem musi być rozwiązany  bo nie będzie miał kto uczyć. Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na kierowców z kategorią C i C+E.

Członkowie Izby zgłaszają problemy z uzyskaniem wyniku pozytywnego z egzaminu kandydatów na instruktora. Barierą jest egzamin z teorii. Pytania z metodyki, dydaktyki i psychologii  zawierają bardzo szeroki zakres wiedzy. Co gorsze kandydaci nie mają podanych wiarygodnych źródeł  z których  można się uczyć. Przedsiębiorcy  oczekują również zmiany przepisów rozporządzenia dotyczących wymogów w zakresie egzaminu na placu manewrowym w zakresie kat.C+E  przy użyciu pojazdu członowego. W obecnym czasie z uwagi na obarczenie Urzędu Pracy zadaniami związanymi z kryzysem COVID-19 wyraźnie zmniejszyła się liczba kierowanych na szkolenie w zakresie  kat.C, C+E i D  ze środków publicznych. Liczymy na szybkie uruchomienie tych szkoleń.

PFSSK, PIGOSK i OIGOSK w swoich zamiarach mają w oparcie o doświadczenie zawodowe proponować rozwiązania, które usprawniają system szkolenia i egzaminowania oraz dobrze służą przyszłym kierowcom. Zależy nam na dobrej atmosferze w środowisku szkoleniowej i dobrej współpracy z instytucjami i firmami, które pracują na rzecz naszej branży.

 

Krzysztof Szymański - Prezes