Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych RODO

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W POLSKIEJ IZBIE GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW W PIASTOWIE

Podstawa Prawna:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), Ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych

  1. Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców w Piastowie, ul. Piotra Skargi 1, 05-820 Piastów gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności kodeksu pracy w celu realizacji zdań statutowych i prowadzonej działalności gospodarczej.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców w Piastowie ( zwana dalej PIGOSK).
  3.  PIGOSK co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. PIGOSK nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
  4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5. Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6. PIGOSK nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

Punkt informacyjny znajduje się w siedzibie PIGOSK. Kontakt , tel.: 22 811 04 80 lub pocztą elektroniczną: pigosk@wp.pl.

Section: