Relacja z posiedzenia XII Walnego Zgromadzenia PIGOSK w dniu 24.03.2017r.

W dniu 24.03.2017 r. w Piastowie odbyło się XII WZ PIGOSK. W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyło 42 Członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz 17 Członków Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia reprezentowanych przez pełnomocników. Łącznie wydano 59 mandatów do głosowania. Zebranie rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa Krzysztofa Szymańskiego, który przywitał wszystkich przybyłych członków PIGOSK. „Komisja ze swego grona wybrała na Przewodniczącego Pana Jana Domasika". Na sekretarza Komisja wybrała Pana Jerzego Pasika i Jana Szumiała , a na Członka Komisji Panią Annę Klaus-Dębińską. Komisja Sprawozdawczo – Wyborcza stwierdziła,  że Zarząd PIGOSK w dniu 16 stycznia 2017 br. podjął uchwałę Nr 291 o zwołaniu na dzień 24 marca 2017 r. Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców. Zawiadomienia wraz z planowanym porządkiem obrad zostały wysłane do Członków Izby listami poleconymi w dniu 10 lutego 2017 r.  W związku z powyższym Komisja Sprawozdawczo – Wyborcza stwierdziła, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy.  Ponadto Komisja Sprawozdawczo – Wyborcza ogłosiła, że XII Walne Zgromadzenie PIGOSK jest władne podejmować uchwały.

Podczas zebrania dyskutowano nad kierunkami działania Izby na rok 2017. Na początku Członkowie Izby wypowiadali się na temat problemów i zagrożeń związanych z prowadzoną przez nich działalnością. Dzielili się również konkretnymi problemami, które ich spotykają w związku z prowadzeniem szkoleń kierowców.

Prezes PIGOSK wyróżnił członków PIGOSK, którzy w 2016 roku osiągnęli najwyższe wyniki w szkoleniu kierowców zawodowych.

Zdjęcia z XII WZ PIGOSK: