Sejmowa Komisja Infrastruktury - rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957)

W dniu 09 kwietnia 2014 r.  w sali nr 106 (bud. C) w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Podkomisji Nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1957). Na wstępie posiedzenia komiski Infrastruktury Przewodniczący Podkomisji poseł Leszek Aleksandrzak przedstawił informację z prac podkomisji nadzwyczajnej.
 Następnie przystąpiono do szczegółowego czytania i procedowania jednolitego tekstu projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Adres archiwalnego nagrania z posiedzenia komisji jest zamieszczony poniżej:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=57B0C4FD14F82996C1257CAF003CC58

Jedną z głównych zmian w projekcie uokp jest poprawka znosząca obowiązkowe szkolenie teoretyczne przed przystąpieniem do egzaminu państwowego z teorii.

W dniu 01.04.2014 roku podczas posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami został przyjęty pakiet poprawek, który prowadzi do likwidacji wymogu ukończenia szkolenia teoretycznego przed przystąpieniem do egzaminu państwowego z teorii.  W związku z powyższym przedstawiciele branży szkoleniowej PIGOSK, PFSSK i LOK, którym zależy na dobrym szkoleniu oraz bezpieczeństwiei porządku w ruchu drogowym wystosowali pismo do Pana Posła Stanisława Żmijana, Posła Arkadiusza Litwińskiego, Sekretarza Stanu Pana Zbigniewa Rynasiewicza i Pana Łukasza Twardowskiego, wyrażając w nim jednoznaczne stanowisko, że jesteśmy za obowiązkiem szkolenia z teorii, ponieważ zależy nam na dobrym i bezpiecznym ruchu drogowym.

Opracował:

Dyrektor PIGOSK

W. Góra