Sejm zatwierdził projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami ( druki: 1957 i 2292 )

W dniu 9 maja 2014 r. odbyło się 67 posiedzenie Sejmu VII Kadencji . Obrado sejmu przewodniczyli marszałek Sejmu Ewa Kopacz oraz wicemarszałkowie Jerzy Wenderlich i Cezary Grabarczyk.

Sejm rozpatrzył 22 punkt, porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami ( druk: nr 1857 i 2202 ).

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, odrzucając dwie poprawki:

 - zniesienie 1,5 % opłaty za prowadzenie egzaminu teoretycznego przez WORD-y

- wymóg, aby baza pytań zawierała minimum 2000 pytań.

Ustawą o obecnym kształcie w dalszym procedowaniu zajmie się Senat i w czasie 30 dni przedstawi stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Ustawa zostanie też przekazana do Komisji Senackiej, która będzie miała 18 dni na zajęcie stanowiska i wydanie opinii.

Po uchwaleniu ustawa zostanie przekazana do podpisu przez Prezydenta RP.

Ostani etap ustawy, to ogłoszenie ustawy w Dzienniki Ustaw i wprowadzenie w życie.

LINK do iTV Sejm - Transmisja archiwalna z posiedzenia Sejmu RP w dniu 9 maja 2014 r.

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#B000FA2BA6C677BEC1257CD0004AD8A0

Opracował: Dyrektor PIGOSK, W. Góra