Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 29.05.2014 r.

W dniu 29 maja 2014 r. o godz. 16.00 w Senacie RP odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami ( druk senacki nr 638, druki sejmowe nr 1957, 2292 i 2292-A ).

Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia kierowców postulowała wprowadzenie następujących zmian:

1) Proponuje się wykreślenie art. 23a

2) W art. 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku osób niepełnosprawnych mających orzeczoną niepełnosprawność ruchową lub osób

głuchoniemych wykłady, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być przeprowadzone w formie nauczania na

odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców.”

Prezes PIGOSK w słowach kierowanych do senatorów szczególną uwagę zwrócił na skuteczne niszczenie procesu szkolenia kierowców, który jest dobry, tylko wymaga odpowiedniego nadzoru. Ponadto zaakcentował, że jedną z przyczyną zagrożeń na polskich drogach jest słaba edukacja – a nawet wychowanie.

Niestety wysoka komisja nie przyjęła zgłoszonych poprawek PIGOSK.

Przyjęto zmianę Art. 26 ust 7: Zajęcia, o których mowa w art. 23 ust. 3 są prowadzone pod nadzorem instruktora lub wykładowcy związanego stosunkiem prawnym z ośrodkiem szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 26 ust 2.

Zgłoszona została poprawka Art. 35 ust. 1 przez Prezesa WORD Pana Kucharskiego dająca możliwość prowadzenia kursów dla kandydatów na instruktorów także przez WORD. Ww. poprawka została przyjęta pomimo sprzeciwu strony Rządowej.

Kolejny etap procesowania to posiedzenie plenarne Sejmu, na którym będzie rozpatrywana ww. ustawa.

We wrześniu 2014r. zmiany mogą być obowiązujące.

W.Góra