Komunikat ze spotkania SUPER OSK w dniu 12.12.2013 r. w siedzibie PIGOSK

Obrazek użytkownika osk110

W dniu 12 grudnia 2013r w siedzibie PIGOSK ul. Piotra Skargi 1, 05-820 Piastów odbyło się spotkanie liderów organizacji środowiska osk tj. LOK; PFSSK; PIGOSK i OIGOSK z przedsiębiorcami prowadzącymi ośrodki szkolenia kierowców posiadające poświadczenie o spełnieniu dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 31 uokp tzw. Super OSK.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób, a reprezentowanych było 20 Super OSK.

Pełny tekst wystąpienia: pelny_tekst_wystapienia.pdf

W efekcie ok. 2,5 godz. dyskusji jednomyślnie zdecydowano o wystąpieniu z oficjalnym pismem do przewodniczącego Sejmowej Komisji INF (do wiadomości p. Minister Elżbiety Bieńkowskiej). Główne tezy wystąpienia to:

1.    postulat odrzucenia proponowanych regulacji wyszczególnionych w  n/w jednostkach redakcyjnych komisyjnego projektu ustawy  / druk 1957 /:

a)     art.1 pkt.2) [  w art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie ] tj. nadanie również WORD-om kompetencji do prowadzenia warsztatów dosk. zawod. instruktorów

b)    art.1 pkt.5) lit. b tiret drugie [  po ust.5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu] tj. obowiązek uczestnictwa w warsztatach organizowanych wyłącznie przez WORD.

2.    postulat o akceptację

a)     art.1 pkt.2) [  w art. 35 ust. 6 otrzymuje brzmienie ]
6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art.32 ust. 3 pkt 2 lit. c, zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.”

b)    ograniczenia geograficzne, o których mowa w art. 26 ust.9 i art. 28 ust.10 uokp cyt.
„Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkolenie wyłącznie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art.28 ust. 1, oraz na terenie powiatu sąsiedniego”

powinny mieć zastosowanie do wszystkich kompetencji ośrodków szkolenia kierowców w tym i Super OSK, określonych ustawą o kierujących pojazdami / uokp/.

c)     regulacji wypracowanych oraz uzgodnionych przez stronę społeczną z resortem transportu i wyszczególnionych w projekcie ustawy o zm. uokp wręczonym Panu na spotkaniu w Sejmie dnia 20 czerwca 2013r, co obiecał Pan na spotkaniu w Departamencie Transportu Drogowego MTBiGM w dniu 17 września br.

Jan Domasik, prezes PIGOSK

Krzysztof Szymański, prezes PFSSK

Roman Stencel, prezes OIGOSK

Grzegorz Jarząbek, prezes LOK