Spotkanie leaderów organizacji społecznych środowiska osk w Warszawie

Obrazek użytkownika osk110

04 kwietnia 2012r 09:30 -11:20 w Warszawie odbyło się spotkanie leaderów organizacji społecznych środowiska osk.
Dyskutowano aktualną wzmożona aktywność w zakresie konieczności zmian ustawy o kierujących pojazdami.
Zadeklarowano ścisłą współpracę i wypracowywanie wspólnego stanowiska odnośnie opinii w ramach konsultacji aktów prawnych. Pierwszym przejawem realizacji tej współpracy jest niniejszy wspólny komunikat z tego spotkania.
Uzgodniono stanowiska i argumentację na poniższe spotkanie w MTBiGM
Staraniem leaderów Społecznego Stowarzyszenia Szkół Kierowców Białystok udało się zainteresować problemami osk posła PO Roberta Tyszkiewicza z Białegostoku, który zaaranżował spotkanie w MTBiGM  04 kwietnia 2012r.

W  spotkaniu 11:30 – 13:00 uczestniczyli:
Tadeusz Jarmuziewicz sekretarz stanu w MTBiGM ( był obecny  ok. 30 min )
Andrzej Bogdanowicz dyrektor DTD w MTBiGM
1. Andrzej Sural  prezes SSSK Białystok
2. Jarosław Onacewicz przewod. KR SSSK Białystok
3. Krzysztof Szymański prezes PFSSK
4. Krzysztof Bandos sekretarz PFSSK
5. Jan Domasik  prezes PIGOSK
6. Marek Gawroński wiceprezes PIGOSK
7. Roman Stencel  prezes OIGOSK
8. Zbigniew Popławski wiceprezes OIGOSK

Przedmiotem spotkania były trzy kardynalne, strategiczne dla osk kwestie:
I. zmiana art. 53 uokp skutkująca możliwością wskazania przez osobę egzaminowaną pojazdu do egzaminowania ( referował R. Stencel),
II. wprowadzenie ceny mim. za 1 godz. szkolenia ( referował J. Domasik),
III. rezygnacja z możliwości szkolenia kandydatów na kierowców w formie e- learningu ( referował K. Szymański),
Ustalenia:
Ad. I po świętach Wielkanocnych dyr. A. Bogdanowicz zorganizuje spotkanie przedstawicieli: DTD MTBiGM; organizacji reprezentujących OSK; Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów  WORD dla zapoznania się z oficjalnym stanowiskiem KSD WORD odnośnie tej propozycji oraz  zachęcenia dyr. WORD do  wdrożenia programów pilotażowych mających na celu pozyskanie realnych doświadczeń egzaminowania na pojazdach osk w zakresie kat. A1, A, B pr. jazdy.
Ad. II Zdaniem dyr. A. Bogdanowicza: zważywszy na aktualną  politykę społeczną i priorytety rządu oraz uwzględniając negatywne stanowisko MTBiGM odnośnie postulatów podwyżki cen urzędowych za egzaminy państwowe na pr.  jazdy oraz za badania techniczne pojazdów, przy czym wieloletnia obserwacja funkcjonowania szczególnie SKP dowodzi braku oczekiwanych pozytywnych zachowań, które miała wyzwolić cena urzędowa –w konsekwencji żadne z ministerstw,  a także rząd nie będzie inicjować zmian uregulowań prawnych odnośnie wprowadzenia ceny mim. za szkolenia na pr. jazdy
Ad. III Zdaniem dyr. A. Bogdanowicza e-learning jest nowoczesną, postępową metodą nauczania i formułowane dzisiaj przez osk potencjalne zagrożenia są gdybaniem.  Dlatego resort będzie dążyć do wdrożenia tej metody nauczania zgodnie z uregulowaniami uokp. Ewentualne zmiany będą rozważane w przyszłości o ile praktyka i doświadczenie ujawnia istotne mankamenty.
Reasumując,  postulowane zmiany prawne :
• odnośnie pkt. I mogą być wspierane przez MTBiGM,  jeżeli organizacje osk porozumieją się z KSD WORD i wyartykułują wspólne stanowisko albo jeżeli doświadczenia z programów pilotażowych, o których mowa wyżej wykażą brak  zagrożeń dla realizacji zadań nałożonych na  WORD-y.
• odnośnie pkt. II i III mogą być inicjowane wyłącznie w drodze poselskiego projektu zmian, do czego organizacje osk powinny zainteresować  i  pozyskać parlamentarzystów.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA