Relacja z konferencji PIGOSK w dniu 29.11.2012 r.

Obrazek użytkownika osk110

W dniu 29 listopada 2012 r. w godz. od 10.00-15.00 w siedzibie Izby w Piastowie przy ul. Piotra Skargi odbyła się Konferencja PIGOSK "Zmiany w systemie szkolenia kierowców".

W Konferencji uczestniczyło ok. 70 osób, a udział wzięli: Główny Specjalista w Departamencie Transportu Drogowego Tomasz Piętka, przedstawiciel WORD w Warszawie Janusz Czaja oraz przedstawiciel PIMOT Dariusz Więckowski, Jacek Bogusławski z SPH CREDO z Piły, Zbigniew Papuga z Firmy LIWONA z Warszawy oraz goście zaproszeni.

Mowę powitalną skierowaną do zaproszonych gości i uczestników konferencji wygłosił Prezes PIGOSK Jan Domasik.

Program konferencji obejmował:
1. Istotne zmiany w systemie uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami oraz w procesie szkolenia i egzaminowania.
2. Istotne zmiany w systemie egzaminowania kandydatów na kierowców.
3. Wykorzystanie symulatorów wysokiej klasy do szkolenia kierowców zawodowych.
4. Prezentacja przez firmę CREDO z Piły i firmę LIWONA z Warszawy oprogramowania wspomagającego proces kształcenia kierowców w ramach kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego w formie e-learningu.
3. Sprawy bieżące dotyczące działalności PIGOSK.
4. Dyskusja.

Konferencja przebiegła w miłej atmosferze. Pan Tomasz Piętka i Pan Janusz Czaja przedstawili w sposób bardzo rzeczowy najistotniejsze zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania kierowców, które będą obowiązywały po 19 stycznia 2013 r.
Na początku swojego wystąpienia Pan Tomasz Piętka zaznaczył, że po 19 stycznia 2013 r. nie wchodzą nowe zasady uzyskiwania i gromadzenia punktów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym związanych z CEPiK i okresem próbnym.
Nie ulegają również zmianom zasady gromadzenia punktów karnych do 2016 r. oraz między innymi kursy dokształcające na zdjęcie 6 punktów karnych. Ponadto dalej będzie obowiązywało po uzyskaniu 24 punktach skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, a nie kurs reedukacyjny. Pan Tomasz Piętka poinformował wszystkich, że taka nas rzeczywistość czeka i nie ma to większego związku z elektronicznym obiegiem związanym z naszą działalnością tj. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Uczestnikom konferencji został zaprezentowany nowy wzór polskiego prawa jazdy wydrukowany z rozporządzenia – dokument plastikowy i poliwęglanowy. Wzór nowego prawa jazdy wynika z narzuconego obowiązku przez UE.
W dalszym wystąpieniu Pan Tomasz Piętka przedstawił szczegółowo obieg dokumentacji w systemie PKK. Podczas prezentacji Pan Dariusz Śmiarowski zadał pytanie: czy wynik zdawalności OSK będzie podawany w Starostwie. Na to pytanie padła odpowiedź ze strony przedstawiciela MTB i GM, iż będzie musiał być podawany z podziałem na poszczególne kategorie prawa jazdy ze względu na sensowność prowadzonych analiz.
Pan Janusz Czaja w swoim wystąpieniu zaznaczył, że jeśli chodzi o WORD to po 19 stycznia 2012 r. będą dwie istotne zmiany. Jako pierwsza, dobrze wszystkim znana – zasady przeprowadzenia egzaminu teoretycznego, a wraz z nią stwierdzenie, że to co nowe wcale nie będzie trudniejsze oraz, też będzie do zdania, tylko nieco innej formie. Druga istotna zmiana to zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego w zakresie motorowerów oraz kategorii motocyklowych i ich pochodnych. Mamy nowe kategorie AM, A1, A2 i A. Największym problemem jest problem wydatkowania pieniędzy, a co za tym idzie problem dostosowanie infrastruktury. Koszt dostosowania będzie się kształtował w setkach tysięcy złotych. W dalszej części prezentacji Pan Janusz Czaja zaznaczył, że w gestii OSK jest dobrze przygotować osoby do egzaminu, natomiast WORD dba o to, aby egzaminator zatrudniony w WORD był egzaminatorem, a nie egzekutorem. Głowa jego musi być zawsze otwarta. Jeżeli dana osoba nie zdaje egzaminu na prawo jazdy to znaczy, że jest taką osobowością na której nie daje się przymknąć oka z uwagi na rażące błędy przez nią popełniane. Ponadto zaznaczył, iż WORD stara się ukierunkowywać swoich egzaminatorów w tym celu, dzięki czemu zdawalność WORD ciągle wzrasta, co jest bardzo istotne. Szczegółowo zostały omówione nowe zasady egzaminu praktycznego w zakresie kategorie AM, A1, A2 i A. Po wystąpieniu przedstawiciela WORD głos zabrał Pan Dariusz Więckowski z PIMOT w Warszawie. W swoim wystąpieniu omówił zasady wykorzystywania symulatorów wysokiej klasy w szkoleniu kierowców zawodowych w ramach kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Zgodnie z Rozporządzeniem MI z dnia 8 kwietnia 2011 r. ( Dz. U. Nr 81 poz. 444 ) w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych §1 zostały określone wymagania techniczno – organizacyjne oraz zakres funkcjonalności realizowanej przez urządzenie do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, zwane ,,symulatorem”. Pan Dariusz Więckowski zaznaczył, że szkolenie na symulatorach o 3 stopniach swobody nie pozwala na pełną realizację szkolenia z jazdy w warunkach specjalnych oraz że są to stanowiska symulacyjne, a nie symulatory wysokiej klasy. W jego ocenie ww. stanowiska symulacyjne mogą być wykorzystywane jedynie na kursach prawa jazdy jako pomoc dydaktyczna. Zaznaczył, że tylko symulatory wysokiej klasy o 6 stopniach swobody spełniające wymagania techniczno – organizacyjne oraz zakres funkcjonalności określone w Dz. U. Nr 81 poz. 444 mogą być stosowane w chwili obecnej do szkolenia kierowców zawodowych z jazdy w warunkach specjalnych.
Po wystąpieniach wszystkich zaproszonych prelegentów zaproszono wszystkich uczestników konferencji na obiad. Po obiedzie przedstawiciele firm SPH CREDO z Piły oraz LIWONA z Warszawy dokonali prezentacji swoich produktów w postaci oprogramowania wspomagającego proces kształcenia kierowców w ramach kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego w formie e-learningu. Przedstawione prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Każdy mógł nabyć podręczniki i inne pomoce dydaktyczne wykorzystywane w szkoleniu.
Ostatnim tematem konferencji były sprawy bieżące Izby. Na zakończenie Prezes PIGOSK Jan Domasik podziękował wszystkim zaproszonym gościom za ciekawe i merytoryczne przedstawienie tematów oraz uczestnikom konferencji za przybycie i zaangażowanie podczas konferencji, poprzez aktywny udział w prowadzonych dyskusjach.

Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA