Opublikowanie kolejnego aktu wykonawczego do ustawy z 5 stycznia 2011 r

Obrazek użytkownika osk110
W dniu 11 września 2012 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano kolejny akt wykonawczy do ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, ich cofania i przywracania, a także szczegółowe czynności organów i innych jednostek z tym związane oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach. Znajduje się w nim w nim nowe pojęcie - profil kandydata na kierowcę. Jak określa ustawodawca, jest to zestaw danych i informacji identyfikujących i opisuących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami generowany, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym. Określony zostaje zakres prac organu wydającego prawo jazdy lub pozwolenie; zakres dokumentów, które składa osoba ubiegająca się o wydanie dokumentów. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. W tym też dniu traci moc obowiązujące aktualnie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.
Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA