Opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.

Obrazek użytkownika osk110
Opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

W Dzienniku Ustaw RP w dniu 5 września 2012 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. To jeden z listy tak oczekiwanych, zapowiedzianych ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, akt wykonawczy. Rozporządzenie określa:
1)       szczegółowe wymagania w stosunku do jednostek przeprowadzających egzaminy państwowe dotyczące wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego;
2)       szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego;
3)       ramowy program 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
4)       warunki i tryb: przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzory stosowanych dokumentów; przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego oraz wzory stosowanych dokumentów; postępowania z dokumentami dotyczącymi osób przystępujących do egzaminu państwowego oraz prowadzenia dokumentacji przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;
5)       szczegółowe warunki i zakres egzaminu, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7 ustawy o kierujących pojazdami;
6)       wzór i sposób nadawania numeru ewidencyjnego egzaminatora;
7)       wzór legitymacji i pieczęci imiennej egzaminatora.

Do osobnego rozporządzenia wyłączono przepisy dotyczące opłat za egzaminy, opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz stawek wynagrodzeń dla egzaminatorów oraz komisji weryfikacyjnej. Nowe przepisy w stosunku do obecnie obowiązujących dotyczących egzaminowania kandydatów na kierowców, nie zawierają zasadniczych zamian systemu zdawania egzaminu na prawo jazdy. Do przepisów wprowadzono rozwiązania pozwalające na realizację prawa Unii Europejskiej poprzez przepisy dyrektywy nr 2006/126/WE.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów, które na podstawie art. 137 ustawy o kierujących pojazdami, w zakresie przedmiotowej regulacji, straci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Dyrektor PIGOSK
Wojciech GÓRA