Spotkanie konsultacyjne w MTBiGM w Warszawie

Obrazek użytkownika osk110

16 grudnia 20011 na wniosek wiodących organizacji skupiających Ośrodki Szkolenia Kierowców czyli Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców oraz Ligi Obrony Kraju odbyło się spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie, dotyczące rozporządzeń do ustawy o kierujących pojazdami.

Spotkaniu przewodniczył dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w MTBiGM Pan Andrzej Bogdanowicz. Merytoryczną część przygotował główny specjalista w departamencie odpowiedzialny za ww. zagadnienia Pan Tomasz Piętka, który na bieżąco korygował zapisy rozporządzeń. Szkoleniowcy, którzy przygotowali najwięcej merytorycznych uwag byli reprezentowani przez prezesa Aleksandra Igielskiego z PIGOSK, prezesa Krzysztofa Szymańskiego z PFSSK, dyrektora Jarosława Jarzyńskiego z LOK. Bardzo istotne uwagi i propozycje zostały wniesione przez przedstawicieli ośrodków egzaminacyjnych, których reprezentował prezes KSD WORD Pan Andrzej Szklarski z grupą dyrektorów WORD a także Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów z przewodniczącym Panem Henrykiem Radomskim.

Na spotkaniu zostały zgłoszone przez wiodące organizacje OSK postulaty, które w uzasadniony sposób pokazywały konieczność zmian w zaprezentowanych projektach rozporządzeń. Główną krytykę skierowano na temat zbyt rozbudowanej biurokracji przy informowaniu starostw o rozpoczęciu i zakończenia kursów. W tym przypadku Dyrektor Bogdanowicz przychylił się do wniosku PIGOSK oraz PFSSK i ostatecznie w rozporządzeniu, będą one ograniczone do minimum. Absurdalną propozycję zdaniem PIGOSK i PFSSK zaproponował urząd Miasta Warszawy.

Drugą kontrowersyjną propozycją są programy szkolenia. Zbyt rozbudowane i uszczegółowione, ale tutaj zgodzono się ze względu na konieczne wyrównanie poziomów kształcenia w całej Polsce zmniejszyć zbędne zapisy tylko o około 30%.

Pozostałe zapisy, które na spotkaniu zostały podjęte można podzielić na 2 zasadnicze zagadnienia:
1) w sprawie egzaminowania,
2) w sprawie szkolenia.

W przypadku szkolenia wnoszone zmiany nie budziły generalnie sprzeciwu co również jest pewną pozytywną zmianą. Natomiast w przypadku wytycznych w sprawie egzaminowania była bardziej wspólna polemika, gdyż środowiska OSK były bardzo zainteresowane. Sprawne poprowadzenie spotkania było możliwe poprzez uwzględnienie przez ministerstwo wcześniej nadesłanych opinii oraz postulatów do ww. rozporządzeń. Zauważalna jest dużą "odwilż" w poczynaniach strony rządowej, a w szczególności dyrektora Bogdanowicza. Przychylał się do rzeczowych i logicznych postulatów, ale jednocześnie "studził" zapędy w propozycjach zapisów, które ingerowały w dyrektywy i ustawy. Najważniejsza na tym poziomie jest znajomość ważności i gradacji aktów prawnych, które przedstawiając należy brać pod uwagę, a w szczególności reprezentując całą branżę.

Główne uwzględnione postulaty, które rzutują w normalną funkcjonalność i zasady zdrowej konkurencji wśród OSK : 1. wykreślenie zapisów realizacji w szkoleniu i doskonaleniu instruktorów nauki tzw. warsztatów. Uznano brak potrzeby realizacji zajęć z doskonalenia techniki jazdy w nieprzygotowanych ODTJ przy przybliżonym koszcie kilku tys. zł. 2. wykreślono 2 godz. jazdy po zmierzchu 3. ograniczono zadania instruktora prowadzącego (np. obowiązkową na egzaminie wewnętrznym) 4. brak obowiązku posiadania stanowisk komputerowych i oprogramowania przez OSK, które nie chcą szkolić metodą e-lernigową. 5. na kursie instruktorów większy nacisk ma być kładziony na metodykę szkolenia, a nie tylko naukę przepisów ruchu drogowego. 6. zostanie zmieniona karta przeprowadzonych zajęć - propozycja ma być przedstawiona przez PIGOSK, PFSSK, i LOK. 7. informacje dotyczące zgłaszania kursów do starostwa okrojone do minimum - gdyż zaproponowana jest nie do zaakceptowania, ze względu na koszty jej obsługi i inne uciążliwości. 8. dużo dyskusji poświęcono nowemu tworowi jakim jest karta kandydata na kierowcę - pomimo ważkich argumentów sprzeciwu, a w szczególności stawianych przez PIGOSK, PFSSK i LOK strona rządowa była w tym temacie stanowcza. Wejście i wyjście z systemu nabywania uprawnień ma odbywać się pod kontrolą organu wydającego i sprawującego nadzór.

W zakresie egzaminowania postulaty dotyczyły zmian administracyjnych oraz zasad i kryteriów egzaminowania. Dużą kontrowersją są zmieniające się zasady szkolenia i egzaminowania na kat. A, A1, AM,A2. Ze względu na sztywne zapisy dyrektywy brakuje możliwości dokonania zmian, jednak w zakresie omijania przeszkody strona rządowa, ma złagodzić nieznacznie stanowisko. Dopasowano wymiary stanowisk pojazdów wyższych kategorii do wymiarów pojazdów obecnie będących na rynku, a w szczególności dla kat. D. Pozostałe zmiany generalnie miały charakter czysto formalny i legislacyjnie nie mają dużego wpływu dla ośrodków szkolenia kierowców.