Zakończenie prowadzenia kursów dokształcających na starych zasadach

Obrazek użytkownika osk110

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 235 z 17.11.2006 r.; poz. 1701 z późn. zmianami) 10 września br. mija termin do kiedy podmioty uprawnione przed dniem wejścia w życie ww. ustawy mogły prowadzić kursy dokształcające kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy.

Ponadto z dniem 10 września 2008 obowiązują nowe przepisy dotyczące szkolenia kierowców w zakresie przewozu osób, a od 10 września 2009 obowiązują zmiany również przy przewozie rzeczy. Od tej daty wszyscy kierowcy zawodowi, którzy uzyskali prawo jazdy po 10 września 2008 ( kat. D1, D1+E lub D, D+E ) i 10 września 2009 ( kat. C1, C1+E lub C, C+E ) są obowiązani ukończyć KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ wg nowych przepisów.

Inne zasady objęły kierowców zawodowych, którzy uzyskali uprawnienia do kierowania pojazdami przed 10 września 2008 ( kat. D1, D1+E lub D, D+E ) i przed 10 września 2009 ( kat. C1, C1+E lub C, C+E ).

Zgodnie z nowymi przepisami obejmują ich SZKOLENIA OKRESOWE, które powinny być powtarzane co 5 lat.

Szczegołowe informacje dotyczące nowych szkoleń kierowców są zamieszczone w zakładce „szkolenie”.

UWAGA:

10 września br. mija termin, w którym znaczna część „starych” kierowców wykonujących przewozy drogowe jest obowiązana uzyskać wpis do prawa jazdy potwierdzający posiadanie przez kierowcę kwalifikacji. Dotyczy to kierowców przewożących rzeczy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C przed dniem 31 grudnia 1980 r., oraz kierowców przewożących osoby, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D przed dniem 31 grudnia 1990 r. Uzyskanie wpisu następuje w drodze wymiany prawa jazdy na nowy dokument, w którym w odpowiednich rubrykach, przy posiadanych kategoriach prawa jazdy, wpisany jest dodatkowy kod cyfrowy „95”.